PRIVACYBELEID SLIMVERKOPEN.AUTOGIDS.BE

I. Algemeen

Gegevensbescherming en respect voor uw privacy zijn belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens eerlijk en transparant te verwerken en te beschermen, in overeenstemming met de wet.

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle persoonsgegevens over u, d.w.z. alle informatie op grond waarvan u direct of indirect als natuurlijke persoon kunt worden geïdentificeerd. 

Dit beleid maakt deel uit van onze wens om transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Privacywet" genoemd), en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene verordening gegevensbescherming").

Wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat op onze "Autogids" website door gebruik te maken van één van de functies waarvoor uw persoonsgegevens vereist zijn, of wanneer wij u identificeren, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies (zie het cookiebeleid), zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden door :

 • PRODUPRESS SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1190 Vorst, Général Dumonceaulaan 56/1 en ingeschreven bij de ECB onder nummer 0650.876.928 (hierna: "PRODUPRESS"):
 • E-mail: [email protected]
 • Telefoonnummer: 02 333 32 11

Dit privacybeleid heeft tot doel u te informeren over de manier waarop PRODUPRESS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat of anderszins verwerkt in het kader van de website "Autogids". Dit beleid informeert u ook over de rechten die u hebt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

In het kader van de website "Autogids" zal PRODUPRESS echter niet altijd verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien wij hiervoor samenwerken met een externe partner, namelijk CarTrade2B Belgium NV (hierna "CarTrade2B BE"), met maatschappelijke zetel te 1400 Nivelles, rue du Bosquet 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0769679162.

Meer bepaald heeft CarTrade2B BE de mogelijkheid om, na inspectie van uw voertuig, u een bod te doen voor de aankoop van uw voertuig. PRODUPRESS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voordat CarTrade2B BE een aanbod doet om uw voertuig te kopen. CarTrade2B BE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer CarTrade2B BE, na inspectie van uw voertuig, een bod uitbrengt voor de aankoop van uw voertuig. Zodra CarTrade2B BE een dergelijk aanbod doet, zal CarTrade2B BE (en dus niet langer PRODUPRESS) optreden als de voor de verwerking verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die plaatsvinden in verband met de verwerking van dat aanbod en de afhandeling van een eventuele aankoop van uw voertuig.

II. Hoe de website werkt

1. Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op de website wanneer u een eerste schatting van een indicatieve prijs voor de verkoop van uw voertuig wenst te verkrijgen, zal PRODUPRESS de hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn. Daartoe verzamelt PRODUPRESS een reeks gegevens met betrekking tot uw voertuig, zoals het merk, het model, de kilometerstand en uw eigen schatting van de staat van uw voertuig. U ontvangt dan een e-mail van PRODUPRESS met het resultaat van de eerste schatting van het voertuig, dit resultaat is gratis en zonder enige verplichting. 

2. U kunt dan via de website een afspraak maken om uw voertuig door een expert te laten keuren om :

 1. om een meer definitieve en nauwkeurige beoordeling van het voertuig te krijgen; en/of
 2. een bod van CarTrade2B BE te krijgen voor de verkoop van uw voertuig. Voor meer informatie over hoe CarTrade2B BE met uw persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het privacybeleid van CarTrade2B BE dat u bij het maken van uw afspraak wordt verstrekt.

III. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen door interactie met u:

 • Via de website Le Moniteur Automobile, wanneer u een eerste schatting van uw voertuig wenst te bekomen, door de in te vullen velden in te vullen. 
 • Door het gebruik van cookies op onze website. In dit verband verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
 • In correspondentie met ons, per e-mail, telefoon of anderszins.

IV. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf op onze website achterlaat om uw verzoeken te verwerken, of persoonsgegevens die wij verzamelen door het gebruik van cookies:

 • Identificatie- en contactgegevens (bv. naam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres) zoals door u verstrekt.
 • Gegevens met betrekking tot het type voertuig (bv. merk, model, versnellingsbak, datum van registratie, algemene staat van het voertuig, kilometerstand) zoals door u verstrekt.
 • Dvoertuigdocumenten (b.v. gelijkvormigheidsattest, kentekenbewijs, keuringsbewijs). 
 • Uw IP-adres en andere cookiegegevens. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het Cookiebeleid.

V. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij hebben deze doeleinden vastgesteld en zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke en relevante persoonsgegevens − οϖερεενκομστιγ het beginsel van gegevensminimalisering − ωορδεν verwerkt.

Doel

Rechtsgrondslag

Opvolging per e-mail van uw prijsaanvraag op de website

Uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen

Voor marketingdoeleinden via cookies die op onze website worden geplaatst

Toestemming van de betrokkene

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om samen te werken met de bevoegde autoriteiten.

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Indien wij uw persoonsgegevens voor een ander dan het hierboven aangegeven doel moeten verwerken, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen.

VI. Worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld?

In bepaalde hieronder genoemde gevallen geeft PRODUPRESS uw persoonsgegevens door aan andere derde partijen:

 • In het kader van de internetsite " Autogids" en in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen, zodat u een afspraak kunt maken met een expert voor een definitieve schatting van uw voertuig en, in voorkomend geval, een terugkoopaanbod, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan CarTrade2B BE. CarTrade2B BE treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de offertes en voor het beheer van een eventuele aankoop van uw voertuig.
 • Om u in staat te stellen de website te openen, te verbeteren en te gebruiken, werken wij samen met onderaannemers die toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, namelijk onze leveranciers van informatiediensten en systeemadministratie en leveranciers van analyses en zoekmachines die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel of een verzoek van een bevoegde autoriteit.
 • Wanneer u ons vooraf uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

Wij eisen van deze derden dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Wij zorgen er ook voor dat deze derden zich aan dit Privacybeleid houden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

VII. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden, te weten :

 • Voor de follow-up van uw aanvraag, tot 6 maanden na het laatste contact.
 • In het geval van direct marketing via cookies, waarvoor uw toestemming vereist is, tijdens de activering van de cookies in kwestie of totdat u uw cookie-instellingen wijzigt. In alle gevallen kunnen deze cookies maximaal 13 maanden blijven bestaan vanaf het moment dat de cookie voor het eerst op uw terminal is geplaatst. 
 • In het kader van commerciële prospectie zullen de gegevens over u worden gewist indien u niet reageert op verdere verzoeken binnen een termijn van maximaal 3 jaar na het laatste contact. 

Na het verstrijken van de bewaringstermijn zullen wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

VIII. Welke rechten heb je?

Uw rechten op grond van de regelgeving stellen u in staat controle te houden over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 1. Recht van toegang en kopiëren

Dit recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren, geldt voor alle doeleinden die wij hierboven hebben opgesomd.

Dit recht geeft u met name het recht ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, om welke categorieën van gegevens het gaat en wie de ontvangers van uw gegevens zijn.

U kunt ons ook vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.

 1. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrondslag van toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken.

 1. Recht op correctie

U hebt ook het recht op correctie, waardoor u ons op elk moment kunt vragen om informatie die onjuist, onvolledig of verouderd is, te wijzigen.

U kunt uw persoonlijke gegevens ook corrigeren via de rubriek Mijn Monitor "Contactgegevens - Wijzigen" op onze website, met behulp van uw toegangscode en wachtwoord. 

 1. Recht om te worden vergeten

U kunt de verwijdering van uw persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is: 

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en wij zullen uw gegevens alleen verwerken op basis van de rechtsgrondslag van uw toestemming;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 • Indien de gegevens waarover wij beschikken onvolledig, onnauwkeurig of verouderd zijn;
 • Wij moeten uw persoonsgegevens wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat) waaraan wij onderworpen zijn.
 1. Het recht op meeneembaarheid 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een contract of uw toestemming, kunt u ons verzoeken al uw persoonsgegevens aan u of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.

 1. Recht om verwerking te beperken

In sommige gevallen kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

De situaties waarin u ons kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zijn de volgende:

 • Indien u de juistheid van persoonsgegevens betwist, terwijl wij de juistheid van die gegevens verifiëren;
 • Indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u er de voorkeur aan geeft dat wij die verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.

Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte brengen zodra de beperking van de verwerking niet langer van toepassing is.

 1. Recht van bezwaar

Wanneer uw gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

 1. Profilering en geautomatiseerde verwerking 

Om u een betere ervaring te bieden, maken wij gebruik van de techniek van profilering om u te associëren met bepaalde voorkeuren of interesses. Waar mogelijk zullen wij alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken.

Profilering in de zin van de GDPR is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dergelijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om factoren met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om u met bepaalde voorkeuren in verband te brengen, zorgen wij ervoor dat er geen besluiten worden genomen die rechtsgevolgen hebben of die u op een soortgelijke manier in aanzienlijke mate treffen.

Indien u van mening bent dat u wordt onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, kunt u daar uiteraard bezwaar tegen maken.

IX. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 1. Identificatie

Om u te helpen uw rechten te doen gelden, en wanneer de context dat rechtvaardigt, moeten wij alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren.

In dit verband kunnen wij u, bij gerede twijfel over uw identiteit, vragen uw identiteit te bewijzen door aanvullende informatie te verstrekken. 

Indien u ons deze bijkomende identificatiegegevens niet bezorgt, zijn wij niet verplicht uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten in te willigen indien wij u niet kunnen identificeren

 1. Wanneer geven we je antwoord?

Wij verbinden ons ertoe zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na uw verzoek contact met u op te nemen.

Het is mogelijk dat wij deze termijn tot twee maanden moeten verlengen als uw aanvraag ingewikkeld is en wij te maken krijgen met een overvloed aan aanvragen. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging.

X. Vorderingen en klachten

Indien u wenst te reageren op één van de in dit beleid beschreven praktijken, dient u rechtstreeks contact met ons op te nemen om te zien hoe we u kunnen helpen.

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoonnummer: 02 333 32 11
 • Adres: PRODUPRESS, 56 Général Dumonceaulaan box 13, 1190 Vorst

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres 

Gegevensbeschermingsautoriteit

 • Pressestraat 35, 1000 Brussel
 • Tel: + 32 2 274 48 00
 • Fax: + 32 2 274 48 35
 • [email protected]

Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen kunt u de informatie raadplegen die beschikbaar is op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

XI. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij passen passende technische en organisatorische maatregelen toe om een adequaat niveau van beveiliging van de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit beveiligingsniveau wordt vastgesteld op basis van de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, openbaarmaking of onbevoegd gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien uw persoonsgegevens onder ons beheer gecompromitteerd worden als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk te achterhalen en passende en noodzakelijke stappen nemen om de inbreuk te verhelpen. Indien nodig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zullen wij u op de hoogte brengen van het incident.

XII. Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen direct op onze website bekendmaken.

XIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit beleid wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Deze versie van het beleid is van kracht en bijgewerkt met ingang van 13 december 2021.