ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE "AUTOGIDS”

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE AUTOGIDS GEBRUIKT.

DE AUTOGIDS IS EEN INITIATIEF DAT IS ONTWIKKELD DOOR SAMENWERKING TUSSEN PRODUPRESS EN CarTrade2B BE, WAARBIJ PRODUPRESS VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE FRONT-END VAN DE WEBSITE EN HET PLATFORM EN CarTrade2B BE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE BACK-END VAN HET PLATFORM EN DE WEBSITE EN DE GELEVERDE DIENSTEN.

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPALEN DE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE AUTOGIDS EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. DE AANVRAAG VAN EEN SCHATTING VAN HET VOERTUIG VIA AUTOGIDS IMPLICEERT DE KENNIS EN DE AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (MET INBEGRIP VAN DE VOORWAARDEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN).

1. DEFINITIES

"AUTOGIDS":

Het platform, beschikbaar via de Website en waarop de diensten worden aangeboden

"CarTrade2B Belgium NV":

CarTrade2B Belgium NV (hierna "CarTrade2B BE"), met maatschappelijke zetel te 1400 Nivelles, rue du Bosquet 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0769679162.

"On-line inspectie":

Online voertuiginspectie door een professionele auto-inspecteur, die het voertuig op verschillende controlepunten (met behulp van een smartphone) op afstand inspecteert en analyseert

"Aanbod tot aankoop: Garantie":

Elk aanbod van CarTrade2B BE om een Onderworpen Voertuig van de Gebruiker te kopen, gebaseerd op de Online Inspectie

"Produpress":

ProduPress n.v. ProduPress n.v., met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Général Dumonceaulaan 56 en ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer BE0650876928.

"Diensten":

De door Autogids aangeboden diensten, zoals bepaald in artikel 2

"Website":

https://slimverkopen.autogids.be/nl/home

"Gebruiker": 

Iedere persoon die gebruik maakt van de Website en/of de Diensten in verband met zijn Voertuig 

"Voertuig":

De personenauto die eigendom is van een Gebruiker, die geschikt is voor normaal gebruik door de consument en waarvoor de Gebruiker via de Website één of meer Diensten aanvraagt

Betrokken voertuig

Het voertuig, identificeerbaar aan de hand van zijn chassisnummer, dat het voorwerp uitmaakt van een Gegarandeerd Aankoop Aanbod na het ondergaan van een Online Inspectie.

2. Doel

De Autogids biedt de volgende diensten aan Gebruikers via de Website:

 • Een eerste schatting van de waarde van het Voertuig, nadat de Gebruiker de gevraagde informatie op de Website heeft ingevoerd; 
 • Een Online Voertuig Inspectie, om een laatste en meer gedetailleerde beoordeling van het voertuig uit te voeren; 
 • Het verzenden van een Gegarandeerd Aankoopbod voor het relevante Voertuig aan de Gebruiker, opgesteld na de Online Inspectie van het Voertuig;
 • In geval van een Gegarandeerd Aankoop Aanbod van CarTrade2B BE: de mogelijkheid voor de Gebruiker om het Getroffen Voertuig aan CarTrade2B BE te verkopen tegen de prijs vermeld in het Gegarandeerde Aankoop Aanbod.

3. Toepasselijkheid

3.1 Tenzij vooraf en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk gebruik van de Diensten die via de Website worden aangeboden. Door de Website te bezoeken en de Diensten te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij/zij de inhoud ervan als bindend aanvaardt.

3.2 Van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen de betrokken partijen is overeengekomen.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet de Gebruiker ten minste 18 jaar oud zijn. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart de Gebruiker ten minste 18 jaar oud te zijn.

4. Ontwerp en gebruik van de Website / Platform

4.1 Via de Website wordt aan de Gebruiker een platform aangeboden voor het verlenen van bepaalde Diensten met betrekking tot zijn Voertuig (taxatie en inruil).

4.2 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet de Gebruiker een formulier invullen en informatie over zijn/haar voertuig en bepaalde persoonlijke gegevens invoeren (zie ons Privacybeleid). De gebruiker verklaart correcte, actuele, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken (en deze indien nodig bij te werken). 

De gebruiker mag de formulieren alleen in eigen naam beantwoorden. Het gebruik van de identiteit van anderen is niet toegestaan. Het gebruik van mandaten en tijdelijke e-mailadressen is niet toegestaan.

Het gebruik van de Website kan worden geweigerd of ingetrokken om, maar niet beperkt tot, de volgende redenen

 • De voor de identificatie van de Gebruiker gevraagde gegevens niet worden verstrekt, onvolledig of onjuist zijn;
 • Een of meer van de in deze Voorwaarden (en/of in de Privacyverklaring) neergelegde verplichtingen van de Gebruiker niet worden of zijn nagekomen door de Gebruiker, dan wel redelijkerwijs te verwachten is dat zij niet zullen worden nagekomen door de Gebruiker;
 • De gebruiker gebruikt de identiteit van iemand anders;
 • De gebruiker is niet ten minste 18 jaar oud;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijs kunnen concluderen dat het gebruik van de Website diensten niet (langer) kan worden aanvaard. 

4.3 Elke actie die op de Website wordt ondernomen, wordt geacht te zijn ondernomen door de betrokken Gebruiker.

5. Onderaanneming

5.1 De gebruiker aanvaardt dat de diensten (geheel of gedeeltelijk) kunnen worden uitbesteed zonder toestemming van de gebruiker. Dit heeft echter geen gevolgen voor het contactpunt van de gebruiker voor vragen en opmerkingen, dat ongewijzigd blijft (zie artikel 14.3).

6. Verplichtingen en garanties van de gebruiker

6.1 Door Autogids te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij de Website en de Diensten te goeder trouw gebruikt, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen.

6.2 De Gebruiker verklaart dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar gedrag bij de toegang tot - of het gebruik van - de Website en de Diensten. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Algemene Voorwaarden na te leven en niet te :

 • Het gebruiken of trachten te gebruiken van andermans gegevens/identiteit;
 • inbreuk maken op de (wettelijke of contractuele) rechten van derden;
 • Overtreding van een wettelijke bepaling ;
 • De Diensten te gebruiken op een manier die kan interfereren met, verstoren, negatief beïnvloeden of verhinderen dat Autogids of andere Gebruikers ten volle gebruik kunnen maken van de Diensten of die de werking van de Diensten op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
 • Reverse-engineeren van enig aspect van de Website of iets doen om de onderliggende systemen en/of broncode(s) te achterhalen;
 • Pogingen om de Website te wijzigen, technieken om inhoud te filteren te omzeilen of toegang te krijgen tot een positie of gebied van de Website waarvoor dat niet is toegestaan;
 • Het ontwikkelen van applicaties van derden die een interface hebben met de Website of Diensten;
 • Geen robot, spider, crawler, scraper, script, browserextensie, offline reader of andere geautomatiseerde middelen of interface te gebruiken die niet door ons is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Website en/of Diensten, gegevens te extraheren of anderszins de weergave van pagina's of functionaliteit van de Website te verstoren of te wijzigen;

 • De Diensten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of activiteiten te ondernemen, aan te moedigen of te promoten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

 • Een ander voertuig te gebruiken dan het Voertuig gedefinieerd in Sectie 1 van deze Voorwaarden tijdens een Online Inspectie of te proberen aan CarTrade2B BE een ander voertuig te verkopen dan het Voertuig gedefinieerd in Sectie 1.

6.3 De gebruiker verklaart dat hij eigenaar is van het voertuig en dat hij het recht heeft om er vrijelijk over te beschikken. 

6.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe om op de Website of tijdens de Online Inspectie melding te maken van alle gebreken en non-conformiteiten (al dan niet zichtbaar) waarvan de Gebruiker op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte kan zijn en/of van de incompleetheid van het Voertuig. Indien dit opzettelijk niet gebeurt, kan er sprake zijn van fraude.

6.5 In geval van overtreding van artikel 6.4 is Gebruiker aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en heeft CarTrade2B BE het recht het Gegarandeerde Aankoop Aanbod voor het betreffende Voertuig in te trekken, de koop te annuleren en/of een schadevergoeding te verkrijgen die in verhouding staat tot de schade.

7. Verplichtingen en garanties van de Automobieltoezichthouder

7.1 Autogids heeft een middelenverbintenis tegenover de Gebruiker voor de Diensten die via de Website worden aangeboden, en deze worden naar best vermogen verstrekt, zonder evenwel afbreuk te doen aan de artikelen 7.2 en 7.3 hieronder.

7.2 Het Gegarandeerde Aankoop Aanbod vormt een bindend aanbod van CarTrade2B BE om het relevante Voertuig te kopen tegen de prijs vermeld in het Gegarandeerde Aankoop Aanbod, op voorwaarde dat (a) het Voertuig geschikt is voor normaal consumentengebruik en de door de Gebruiker verstrekte informatie volledig en accuraat is, (b) een Online Inspectie is uitgevoerd en (c) het Voertuig nog steeds voldoet aan de door de Gebruiker verstrekte en tijdens de Online Inspectie bevestigde beschrijving.

7.3 Het Gegarandeerde Aankoop Aanbod zal in ieder geval slechts gedurende vijf (5) dagen geldig blijven, waarna het automatisch zal vervallen. Indien de Gebruiker positief reageert, komt de verkoop tot stand tussen de Gebruiker en CarTrade2B BE. CarTrade2B BE is volledig verantwoordelijk voor de administratie, de betaling van de gegarandeerde aankoopprijs en het transport van het Voertuig in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden die tussen de Gebruiker en CarTrade2B BE zijn overeengekomen.

8. Prijzen en betaling 

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW.

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Alles wordt in het werk gesteld om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de site te verschaffen. Wegens de technische kenmerken van het internet, computerbronnen en de noodzaak van periodiek onderhoud, upgrades of updates, kunnen een ononderbroken toegang en service echter niet worden gegarandeerd. In geval van een normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of diensten, zal alles in het werk worden gesteld om de situatie zo spoedig mogelijk te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn inherent aan de internetdienst en kunnen niet worden beschouwd als een tekortkoming van Autogids (of Produpress of CarTrade2B BE) en zullen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

9.2 De Website is voorzien van de nodige beveiligingssystemen om de Website, het computersysteem, onderliggende systemen, databases, enz. zo goed mogelijk te beschermen. Zo wordt onder meer de antivirusbescherming regelmatig aangepast. Behalve in geval van kwade trouw, grove fout en/of grove nalatigheid, zal Autogids (en Produpress en/of CarTrade2B BE) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gemiste kansen of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van de computer- of telecommunicatiesystemen van de Website.

9.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Website met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het adequate onderhoud van de technische apparatuur die hij/zij gebruikt, zoals computer, laptop, smartphone, internetverbinding, ...

9.4 Autogids spant zich in om zo accuraat mogelijk te zijn ten aanzien van de inhoud en de vermeldingen op de Website. In geval van een vergissing behoudt zij zich het recht voor een dergelijke vergissing te corrigeren.

9.5 Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, kan Autogids (Produpress en/of CarTrade2B BE) in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, gevolgschade of verliezen geleden door de Gebruiker. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: verlies van tijd, verlies van inkomsten of winst, verlies van kansen, verlies van gegevens, hogere algemene kosten, vorderingen van derden, enz., ongeacht of deze schade en/of verliezen te voorzien waren. 

9.6 In alle gevallen is Autogids (en Produpress en/of CarTrade2B BE) gebonden door een middelenverbintenis. Autogids kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen oplopen bij het gebruik van de Website, de sites die eraan gekoppeld zijn en/of de inhoud die erop ter beschikking wordt gesteld. 

De gebruiker vrijwaart Autogids eveneens tegen elke vordering in een van de volgende gevallen:

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik, van de Website, of de inhoud ervan of die erin te vinden is;
 • illegale of ongeoorloofde inbraak door een derde op de webserver of de website van Autogids;
 • de introductie van een computervirus op de webserver of de Website;
 • tijdelijke congestie van de bandbreedte ;
 • onderbreking van de internetverbinding dienst te wijten aan een oorzaak buiten de controle van Autogids.

9.7 Aangezien de Diensten (zoals de Online Inspectie en/of de eerste waardebepaling) uitsluitend worden uitgevoerd door CarTrade2B BE, en niet door Produpress, aanvaardt Produpress geen verantwoordelijkheid voor deze Diensten en alles wat daaruit al dan niet voortvloeit.

9.8 Aangezien het Gegarandeerde Aankoop Aanbod uitsluitend door CarTrade2B BE wordt afgegeven en Produpress geen contractspartij is bij de verkoop van het Voertuig tussen de Gebruiker en CarTrade2B BE, aanvaardt Produpress geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verkoop van het Voertuig en alles wat daaruit voortvloeit (zoals betaling van de gegarandeerde koopprijs, administratieve afhandeling, transport van het Voertuig, etc.).

10. Links

10.1 10.1. Links naar websites die op de Website worden vermeld, worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de Gebruiker. Indien de Gebruiker deze links gebruikt, zal hij de Website verlaten. Autogids is niet verantwoordelijk voor de websites in kwestie, noch voor hun inhoud of toegankelijkheid. Autogids keurt de links, noch het materiaal of de resultaten die door het gebruik ervan kunnen worden verkregen, goed of bevestigt deze. Indien de Gebruiker besluit een of meer aan de Website gekoppelde websites te bezoeken, doet hij dit geheel op eigen risico.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Autogids (en Produpress en/of CarTrade2B BE) niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Autogids ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel het contract definitief ontbinden.

11.2 Overmacht is elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor Autogids geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hieronder vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, computerstoringen, systeemuitval, stroomstoringen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, uitval van een (telecommunicatie)netwerk of de gebruikte verbindings- of communicatiesystemen, ...

12. Intellectueel eigendom

12.1 Produpress en CarTrade2B BE zijn de exclusieve eigenaren of rechtverkrijgenden van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de aangeboden Diensten. Als gebruiker van de Website (met inbegrip van de Diensten) verbindt de gebruiker zich ertoe de elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) niet te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te distribueren, te vermenigvuldigen, te publiceren, in sublicentie te geven, te exploiteren, over te dragen, te verkopen of op welke manier dan ook te gebruiken. Dit omvat handelsmerken, tekst, software, databases, formulieren, handelsnamen, productnamen, logo's, grafieken en illustraties, ontwerpen, muziek, kleurenschema's, slogans, pagina-indelingen en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal op de Website en de Diensten.

13. Varia

13.1 Autogids kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Website zijn geplaatst en het voortgezette gebruik door de Gebruiker betekent dat de Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden aanvaardt. Indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet kunnen worden aanvaard, dient de Gebruiker het gebruik van de Website en de Diensten stop te zetten.

13.2 De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid, toepasselijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een of meer bepalingen als ongeldig worden beschouwd of verklaard op grond van een wet, een verordening of een eindbeslissing van een bevoegde rechterlijke instantie, behouden de overige bepalingen ongewijzigd hun kracht en strekking. De ongeldige bepaling zal dan worden vervangen door een nieuwe bepaling die, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bereiken.

13.3 Alle klachten of vragen met betrekking tot de Website en de Diensten dienen te worden gericht aan :

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoonnummer: 02 333 32 11
 • Adres: PRODUPRESS, 56 Général Dumonceaulaan box 13, 1190 Vorst

Autogids zal alles in het werk stellen om alle klachten of vragen zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen. 

13.4 Het afzien van het recht om een bepaling af te dwingen of het niet melden van een schending van een bepaling impliceert niet dat Autogids (Produpress en/of CarTrade2B BE) afziet van haar recht om op een later tijdstip volledige handhaving van die bepaling te eisen.

13.5 De Website en de Diensten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

13.6 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de Website en/of de Diensten worden voorgelegd aan de bevoegde hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel.